วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการตกแต่งภาพลบริ้วรอยบนใบหน้า โดยใช้ิ Clone Stamp Tool ในโปรแกรม Photoshop

การลบริ้วรอยรูปภาพที่ถ่ายออกมาจากกล้องนั้นเป็นรูปภาพที่เหมือนกับแบบจริง ซึ่งอาจมีบางส่วนที่ไม่ต้องการ ได้แก่ ริ้วรอยบนใบหน้า ริ้วรอยตามร่างกาย เป็นต้น เมื่อต้องนำไปใช้งานย่อมต้องการตัดลบริ้วรอยที่ไม่สวยงามนั้นออกไป หรือบางครั้งอาจเป็นส่วนในรูปภาพที่ต้องการตัดออกไปเพื่อตกแต่งรูปภาพให้เกิดความสวยงาม จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อลบริ้วรอยในรูปภาพ
Clone Stamp Tool     
          Clone Stamp Tool เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการลบริ้วรอยในรูปภาพ โดยมีหลักการทำงานคือ การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปภาพตามต้องการ และนำไปแทนที่ส่วนที่ต้องการตกแต่ง นอกจากจะช่วยลดริ้วรอยแล้วเครื่องมือนี้ยั้งสามารถช่วยช่อมแซมรูปภาพในส่วนที่หาย  โดยการคัดลอกส่วนอื่นมาเติมส่วนที่หายให้เต็มพื้นที่
          1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการใช้งานขึ้มมา
          2. คลิกเลื่อกเครื่องมือ    (Clone Stamp Tool) บนกล่องเครื่องมือ ( Tool Box )
          3. คลิกขวาบนพื้นที่รูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าเครื่องมือ  หรือจะกำหนดที่แถบตัวเลือก (Options Bar) ให้กำหนดขนาดของเครื่องมือให้พอดีกับการใช้งาน
          4. กำหนด Hardness ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ค่าความคมชัดของการใช้เครื่องมือกับรูปภาพมีความกลมกลืนกันจนไม่เห็นความแตกต่าง
 5. เลือกหาพื้นที่ที่จะคัดลอกโดยจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีสีกลมกลืนกับพื้นที่ที่ต้องการตกแต่ง กดแป้น Alt + คลิกเมาส์ เพื่อเลือกพื้นที่นั้น
6. เลือกเมาส์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งและคลิกเครื่องมือ  Clon Stamp ลงไปพื้นที่คัดลอกไว้จะถกูนำไปแทนที่บนพื้นที่ที่เลือก
ภาพก่อนและหลังการลบริ้วรอย