วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบข้อมูลสถิติทางการศึกษา


ระบบข้อมูลสถิติทางการศึกษา (EIS)ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาการ จัดการเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีความมุ่งหวังว่าจะได้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมระบบงานคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลให้สนองตอบต่อความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ผู้ใช้ทุกระดับสามารถใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ และบริหารจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้ทุกระดับสามารถ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของกระทรวงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีศักยภาพสูง
- ลดขั้นตอน ระยะเวลา ในการดำเนินงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร ค่าซองจดหมาย ค่าใช้จ่ายในการนำส่ง เป็นต้น
- มีการควบคุมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001
- ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น (จากเคยเผยแพร่ข้อมูลปัจจุบัน ได้ในปีถัดไป) โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในปีปัจจุบัน

จุดเด่นของระบบ
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยเลือกการแสดงผลข้อมูลสถิติแบบหลายมิติ (Multidimensional Views) และการแสดงผลข้อมูลในเชิงลึก (Drill-down) ได้ทันที
- สามารถแสดงข้อมูลสถิติได้ตามโครงสร้างของหน่วยงาน เช่น ระดับกระทรวง กรม/องค์กรหลัก หน่วยงาน สถานศึกษา และแสดงข้อมูลสถิติได้ตามพื้นที่ เช่น ระดับประเทศ จังหวัด เขตตรวจราชการ เขตพื้นที่การศึกษา อำเภอ เป็นต้น

คุณสมบัติของระบบ
- ระบบได้รับการออกและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน Visual Studio .NET ทำให้การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้มีความทันสมัย มีการตอบโต้กับผู้ใช้ในทุกขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS: Database Management System)มีประสิทธิภาพรองรับการประมวลผลที่มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
- สามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้ที่ www.eis.moe.go.th

                ส่วนประกอบของระบบ
1. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาบนเว็บไซด์
เป็นระบบที่จะประมวลผลข้อมูลสถิติทางการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลสถิติของสถานศึกษารายสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้อมูลหลักๆ ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา รายชั้น รายสถานศึกษา ข้อมูลจำนวนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษารายสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่
2. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษา
เป็นโปรแกรมกลางที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ไม่มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา ซึ่งหน่วยงาน/สถานศึกษาสามารถใช้โปรแกรมในการจัดเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสถิติทางการศึกษาของตนเอง เช่น ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน นักศึกษา รายชั้นเรียน/ ข้อมูลจำนวนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษารายสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน หน่วยงาน/สถานศึกษาที่ใช้ระบบนี้ เช่น โรงเรียน สาธิต สังกัด สกอ. ทุกเห่ง /โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทุกเห่ง /โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุกเห่ง และโรงเรียนสังกัด ตชด. ทุกเห่ง เป็นต้น
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลสำหรับสถานศึกษา
เป็นโปรแกรมกลางที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ไม่มีโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษา ทั้งนี้ ปัจจุบัน หน่วยงาน/สถานศึกษาที่ใช้ระบบนี้ เช่น โรงเรียน สาธิต สังกัด สกอ. ทุกเห่ง /โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทุกเห่ง /โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุกเห่ง และโรงเรียนสังกัด ตชด. ทุกเห่ง เป็นต้น


อ้างอิง : http://www.mis.moe.go.th/mis-th/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=195

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น