วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระบบงานวิชาการ-วัดผล


ระบบงานวิชาการ-วัดผล
ระบบงาานวิชาการ
สามารถบันทึกภาระงานครู เช่น คาบสอน /วิชาที่สอน /ตารางสอน ฯลฯ
สามารถบันทึกและเรียกดูตารางเรียน / ห้องเรียนของนักเรียน
สามารถเรียนกดูห้องเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
สามารถเรียกดูกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล /รายกลุ่ม
สามารถเรียนดูผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล /รายห้อง /รายคณะ
สามารถเรียกดูข้อมูลด้านวินัยของนักเรียนเป็นรายบุคคล
รายงานสรุปจำนวนครู
รายงานชื่อครูเรียงตามพยัญชนะและเพศ

ระบบงานหลักสูตร
เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน โดยระบบมีความสามารถดังนี้
สามารถกำหนดโครงสร้างรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงเรียน
สามารถกำหนดรหัสวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม กิจกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา วิชาบังคับ- วิชาเลือกเสรี คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต มาตรฐานรายปี-รายภาค ตัวชี้วัค่าความสำเร็จ โดยแยกเป็นรายภาค- รายปี
สามารถบันทึกรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตของแต่ละแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน
สามารถบันทึกข้อมูลจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รายงานผลข้อมูลที่กรอกในระบบได้

ระบบงานวัดผลประเมินผล

           งานวัดผลเป็นระบบงานที่ใช้สำหรับครูอาจารย์ หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ สามารถทำการบันทึกผลคะแนนสอบของนักเรียนในแต่ชั้น การปรับปรุงผลการเรียน และการบันทึกผลสอบแก้ตัว ผลเทียบโอน เป็นต้น โดยระบบมีความสามารถดังนี้

การลงทะเบียนรายวิชาประจำภาคเรียน ปีการศึกษา เชื่อโยงกับระบบทะเบียนนักเรียน ระบบงานหลักสูตร (การลงทะเบียนลงได้ทั้งรายห้องและรายกลุ่ม)
สามารถแสดงผลการเรียน และพิมพ์รายงานผลการเรียน
สามารถกำหนดปิดปละเปิดการป้อนคะแนนผลการสอบและการติดสินผลการเรียนกิจกรรม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอังพึงประสงค์
สามารถกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
สามารถบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
สามารถปรับปรุงผลการเรียนรายบุคคลได้
สามารถโอนระเบียนของภาคเรียนนั้นๆ ไปยังระเบียนสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
สามารถทำรายการโอนข้อมูลระเบียนสะสมจากโรงเรียนอื่นๆ ได้
สามารถโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่ขอข้อมูล
สามารถแสดงผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนทั้งหมด
สามารถบันทึกรายงานทางวิชาการ / วัดผล
บันทึกผลคะแนนรายวิชา
รายงานผลการเรียนรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายคณะ รายภาค
รายงานสรุปแต่ละชั้นปี เป็นรายภาค
รายงานผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนทั้งหมด ของระดับชั้นปี
รายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ โดยเชื่อมโยงกับระบบงานประเมินการอ่าน คิดวิิเคราะห์และเขียนสื่อความ
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเชื่อมโยงกับระบบงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายงานผลการประะเมินกิจกรรม โดยเชื่อมโยงกับระบบงานกิจกรรม
รายงานการเข้าเรียน / ขาดเรียน
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -การสอบ
รายงานนักเรียนดีเ่ด่น ตามคะแนนดิบ ตามคะแนนคูณหน่วยกิต ตามร้อยละ ฯลฯ
รายงานนักเรียนยอดเยี่ยมประจำภาคการเรียน ประจำปีการศึกษา
จัดลำดับตามผลการเรียนของนักเรียน ตามคะแนนดิบ คะแนนคูณหน่วยกิต ตามร้อยละ
สามารถแสดงผลการเรียน ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต โดยการป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น