วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โปรแกรมแจ้งเตือนเด็กหนีเรียน มาตราการเด็ดดัด นร.หลังยาว SMS แจ้งพ่อแม่รายวัน

โปรแกรมแจ้งเตือนเด็กหนีเรียน มาตราการเด็ดดัด นร.หลังยาว SMS แจ้งพ่อแม่รายวัน

        D-Time(School) เป็นระบบการบันทึกเวลาเข้า ออก โรงเรียน หรือหอพัก ของนักเรียน เพื่อตรวจสอบการเข้าออกโรงเรียนหรือหอพัก ของนักเรียนแต่ละคน ว่าเข้าออกโรงเรียนตามเวลาที่กำหนดหรือไม่
         D-Time(ClassRoom) เป็นระบบการบันทึกเวลาเข้าเรียนของวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละวิชาที่ต้องการควบคุมเวลามาเรียนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสรุปสถิติการมาเข้าเรียนพร้อมคำนวณสิทธิการเข้าสอบในแต่ละวิชา หรือบันทึกเวลาเข้าออกประตูโรงเรียนก็ได้เช่นกัน
         D-Time รองรับทั้งเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ และ เครื่องทาบบัตร สามารถสรุปเพื่อดูสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ เพื่อประโยชน์ แก่ทั้งนักเรียน และอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ว่าบุตรหลานในความดูแล ได้เข้าออกโรงเรียนจริง   สามารถส่ง SMS หรือรายงานผ่าน Email  ได้ แบบ Real-Time

เครื่องอ่านลายนิ้วมือ fingerSCan เครื่องทาบบัตร RFID
แสดงการทำงานของระบบ
เหมาะสำหรับ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย
สถาบันสอนเสริม กวดวิชา
สถาบันสอนดนตรี กีฬา
สถานศึกษาประเภทต่างๆ
และงานประเภทอื่นๆ ที่ต้องการ การลงเวลาการเข้าพื้นที่ หรือบริเวณที่กำหนด ลูกค้าสามารถ ปรึกษาทางบริษัทเพื่อออกแบบ ระบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการขึ้นมาได้

โปรแกรม SMS แจ้งเด็กหนีเรียน

คุณสมบัติของระบบ D-Time ( Class )
 • ระบบสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ บัตร  RFID ได้ ไม่ว่าจะเป็น แบบ Proximity Card ( EM Card ) , Mifare card (IC Card , Smart Card ) ทั้งแบบ  1k (S50), 4k (S70)  สามารถโอนย้าย นำเข้าข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จาก software ตัวเก่าได้
 • ระบบสามารถรองรับการใช้งานแบบ Finger Scan เป็นการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ
 • ระบบรองรับการเชื่อมต่อแบบ Client –Server สามารถเข้าดูข้อมูลได้จากทุกเครื่องที่เชื่อมต่อใน network
 • ระบบใช้ ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เป็นฐานข้อมูลหลักของระบบ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น MySQL , Oracle , ODBC , Access )
 • ระบบรองรับการเข้าดูข้อมูลผ่านทาง website โดยผู้ปกครองสามารถ เข้าดูข้อมูลย้อนหลังการเข้าออก โรงเรียนย้อนหลังผ่านทาง  website  ได้ 
 • ระบบรองรับการการส่งข้อมูลรายงานการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา ผ่าน  SMS  ได้
 • กำหนดเกณฑ์เวลาเข้าเรียนในแต่ละวิชา เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เรียน และเกณฑ์ในการเข้าเรียน
 • กำหนดนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนในแต่ละวิชา เพื่อจะได้ทราบว่าในแต่ละวิชามีนักเรียน นักศึกษา คนใดบ้างที่ลงทะเบียน
 • ปรับเปลี่ยนวันที่เรียนจากวันที่ปกติ เป็นวันอื่นที่มีการเรียนจริงได้ เพื่อการลงเวลาเข้าเรียนได้ถูกต้อ
 • ปรับเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องเรียนปกติ เปลี่ยนไปห้องเรียนอื่นได้ และวันอื่นที่มีการเรียนจริง
 • บันทึกเวลาการปรับเวลาเรียน กรณีที่เวลาเรียนไม่ปกติตามที่กำหนด เช่น ,มาเข้าเรียนสาย หรือ กลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน
 • สามารถบันทึกรูปภาพนักเรียน
 • สามารถโอนข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่องบันทึกเวลามาที่ฐานข้อมูลโดยผู้ใช้ หรือแบบอัตโนมัติ
 • สามารถแสดงข้อมูลพนักงานที่ทำการบันทึกเวลาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • สามารถกำหนดเกณฑ์เวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
 • สามารถนำเข้าข้อมูลนักเรียนจากระบบอื่น
 • สามารถบันทึกใบลาประเภทต่างๆ
 • มีช่วยเหลือ หากมีการลืมลงเวลาเรียนกรณีที่มาเรียนแต่ไม่ได้ลงเวลา เช่น เข้าเรียนจริง แต่ไม่ได้บันทึกเวลาเข้าเรียน
 • สรุปเวลานักเรียน นักศึกษา แต่ละวิชา แต่ละวัน เพื่อสรุปเวลาเข้าออกเรียนของนักเรียน นักศึกษา และคำนวณหาสิทธิในการเข้าสอบ
 • มีระบบรองรับการส่ง พิมพ์จดหมาย ส่งไปถึงผู้ปกครองเพื่อแจ้งเตือนได้

รูปแบบการรายงานผลของระบบ


 • รายงานสรุปการบันทึกเวลาเรียน (รายบุคคล)
 • รายงานสรุปการบันทึกแยกตามรายวิชา
 • รายงานบันทึกเวลาเรียนรายบุคคล แยกตามรายวิชา
 • รายงานบันทึกเวลาตามวันที่เรียน - ห้องที่เรียน
 • รายงานบันทึกเวลาตามวันที่เรียน - รายบุคคล
 • รายงานบันทึกเวลาเข้าออกประตูแยกตามห้องเรียน
 • รายงานบันทึกเวลาเข้าออกประตูรายบุคคล
 • รายงานสรุปเวลาเข้าออกประตูแยกตามห้องเรียน
 • รายงานสรุปเวลาเข้าออกประตูแยกตามระดับชั้น
 • รายงานสรุปเวลาเข้าออกประตูทั้งหมด
ตัวอย่างรายงานที่มา:

http://dollysolutions.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น